Products
Prinz Eugen getarnt + getakelt

Neptun   T 1030V    Prinz Eugen getarnt    Deutschland    1941T 1030V Prinz Eugen, 1941, Schwerer Kreuzer. 16.970 / 18.750 t, 32,2 kn. 8-20,3 cm, 12-10,5 cm, 12- 3,7 cm, 8-28-2 cm, ab 1944 ersetzt durch 20-4 cm, 18-2 cm, 12 TR 53,3 cm, 3 Flugzeuge. 1.382 - 1.599 Mann Besatzung. 1940 Flotte, 14.12.1945 an USA, Versuchsobjekt. 17.6.1946 Bikini Artoll Atombombenversuch. 22.12.1946 Kwajelin-Atoll gesunken